1 available Add to Cart Sold Out Unavailable The item could not be added to your cart because there are not enough in stock. Will not ship until [date] Will be in stock after [date] You're saving [savings]
- Training - Koolitus - Maritime Safety Act - Estonia / Meresõiduohutuse seadus - Eesti

- Training - Koolitus - Maritime Safety Act - Estonia / Meresõiduohutuse seadus - Eesti

Training - Koolitus

  • English

§ 39.  Requirements for skippers of recreational craft

 (1) The skipper of recreational craft shall have relevant knowledge and skills.

 (2) The requirements for the knowledge, skills and training of skippers of recreational craft and for the format of certificates of skippers of recreational craft shall be established by the Government of the Republic. A certificate of a skipper of recreational craft shall set out the permitted navigation area on the basis of the training of the skipper of the recreational craft. Navigation areas are:
[RT I, 22.12.2010, 1 - entry into force 02.01.2011]
 1) sea and inland waters;
 2) inland waters.

 (3) Recreational craft may be navigated by a person who holds a certificate of a skipper of recreational craft, or has professional education as a deck officer or as a deck officer of an inland vessel.
[RT I, 22.12.2010, 1 - entry into force 02.01.2011]

 (31) A person with professional education as a deck officer may, if he or she wishes so, apply for a certificate of a skipper of recreational craft by submitting an application and the certificate of competency or professional certificate as a deck officer or the certificate of competency as a deck officer of an inland vessel or a document certifying the professional education as a deck officer to an authorised processor of the traffic register. A person holding a certificate of competency or a professional certificate as a deck officer or a certificate of competency as a deck officer of an inland vessel or a person with professional education as a deck officer need not pass an examination for skippers of recreational craft in order to receive a certificate of a skipper of recreational craft.
[RT I, 22.12.2010, 1 - entry into force 02.01.2011]

 (4) The authorised processor of the traffic register shall issue certificates of a skipper of recreational craft to persons who have passed a corresponding examination and are at least 15 years of age and whose state of health corresponds to the requirements for the health of drivers of power-driven vehicles of category B.

 (5) A certificate of a skipper of a recreational craft is not required for navigating a water craft with a sail area of up to 25 m2 or engine power up to 25 kW if the water craft is navigated during the daytime and in adequate visibility at sea not further than 5 nautical miles from shore or on inland waters not further than 9 kilometres from shore.

 (6) A person under 15 years of age is not required to hold a certificate of a skipper of a recreational craft for navigating a water craft with a sail area of up to 20 m2 or engine power up to 10 kW if he or she navigates under the responsibility of his or her legal representative and if the water craft is navigated during the daytime and in adequate visibility at sea not further than 1 nautical mile from shore or on inland waters not further than 2 kilometres from shore.

 (7) Maritime communication equipment (VHF, MF, HF radio stations) may be used only by a person who has undergone the corresponding training and holds a Restricted Operator’s Certificate or a General Operator’s Certificate or a Short Range Certificate. A person who does not hold the specified certificates may use maritime communication equipment only in an emergency.
[RT I, 22.12.2010, 1 - entry into force 02.01.2011]

 (71) Short Range Certificates are issued by the Maritime Administration.
[RT I, 30.05.2013, 4 - entry into force 09.06.2013]

 (8) A state fee shall be paid for the issue of a certificate of a skipper of recreational craft or a duplicate thereof and for the issue of a Short Range Certificate.
[RT I, 30.05.2013, 4 - entry into force 09.06.2013]

§ 391.  Requirements for use of personal watercraft

 (1) Personal watercraft may be operated by a person of at least 15 years of age who holds a certificate of an operator of personal watercraft or the right to navigate recreational craft. A certificate of an operator of personal watercraft shall be issued by an authorised processor of the traffic register.
[RT I, 22.12.2010, 1 - entry into force 02.01.2011]

 (11) A certificate of an operator of personal watercraft is not required from a person for navigating a personal watercraft for competitive sports or a personal watercraft for training which is correspondingly marked by a sports federation during a competition or during training if the sports federation has issued to such person a competition licence which shall set out at least the number of the competition licence, the name of the person, his or her personal identification code, and the name and registry code of the sports club.
[RT I, 22.12.2010, 1 - entry into force 02.01.2011]

 (12) A person under 15 years of age is not required to hold a certificate of an operator of personal watercraft for navigating a personal watercraft for competitive sports or a personal watercraft for training which is correspondingly marked by a sports federation during a competition or during training if he or she navigates with the consent of his or her legal representative and the sports federation has issued a licence to such person.
[RT I, 22.12.2010, 1 - entry into force 02.01.2011]

 (2) The requirements for the safe use of personal watercraft and for the training of operators of personal watercraft and the format of certificates of operators of personal watercraft shall be established by the Minister of Economic Affairs and Communications.
[RT I 2005, 31, 229 - entry into force 03.06.2005]

 (3) A state fee shall be paid for the issue of a certificate of an operator of personal watercraft or a duplicate thereof.
[RT I, 22.12.2010, 1 - entry into force 02.01.2011]

  •  Eesti

§ 39.  Väikelaeva juhile esitatavad nõuded

 (1) Väikelaeva juhil peavad olema asjakohased teadmised ja oskused.

 (2) Väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja tunnistuste vormid kehtestab Vabariigi Valitsus. Väikelaevajuhi tunnistusele märgitakse lubatud sõidupiirkond lähtuvalt väikelaevajuhi väljaõppest. Sõidupiirkonnad on:
[RT I, 22.12.2010, 1 - jõust. 02.01.2011]
 1) meri ja siseveed;
 2) siseveed.

 (3) Väikelaeva võib juhtida isik, kellel on väikelaevajuhi tunnistus või laevajuhi või siseveelaeva laevajuhi erialane haridus.
[RT I, 22.12.2010, 1 - jõust. 02.01.2011]

 (31) Laevajuhi erialast haridust omav isik võib soovi korral taotleda ka väikelaevajuhi tunnistust, esitades selleks liiklusregistri volitatud töötlejale avalduse ja laevajuhi meresõidudiplomi, kutsetunnistuse või siseveelaeva laevajuhi diplomi või laevajuhi erialast haridust tõendava dokumendi. Laevajuhi meresõidudiplomit või kutsetunnistust või siseveelaeva laevajuhi diplomit või laevajuhi erialast haridust omav isik ei pea väikelaevajuhi tunnistuse saamiseks sooritama väikelaevajuhi eksamit.
[RT I, 22.12.2010, 1 - jõust. 02.01.2011]

 (4) Liiklusregistri volitatud töötleja väljastab väikelaevajuhi tunnistuse isikule, kes on sooritanud sellekohase eksami ja on vähemalt 15 aastat vana ning kelle tervislik seisund vastab B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisele esitatud nõuetele.

 (5) Veesõiduki juhtimiseks, millel on purjepind kuni 25 m2 või mootori võimsus kuni 25 kW, ei nõuta väikelaevajuhi tunnistust, kui veesõiduk sõidab valgel ajal ja hea nähtavuse korral merel kuni 5 meremiili kaugusel kaldast ja sisevetel kuni 9 kilomeetri kaugusel kaldast.

 (6) Alla 15-aastaselt isikult ei nõuta väikelaevajuhi tunnistust veesõiduki juhtimiseks, millel on purjepind kuni 20 m2 või mootori võimsus kuni 10 kW, kui ta teeb seda seadusliku esindaja vastutusel ning kui veesõiduk sõidab valgel ajal ja hea nähtavuse korral merel kuni 1 meremiili kaugusel kaldast ja sisevetel kuni 2 kilomeetri kaugusel kaldast.

 (7) Meresidevahendit (VHF, MF, HF raadiojaama) võib kasutada isik, kes on läbinud vastava väljaõppe ja omab piirangutega raadiosideoperaatori (Restricted Operator’s Certificate) või raadiosideoperaatori (General Operator’s Certificate) või väikelaeva raadiosideoperaatori (Short Range Certificate) tunnistust. Isik, kes ei oma nimetatud tunnistusi, võib meresidevahendit kasutada vaid hädaolukorras.
[RT I, 22.12.2010, 1 - jõust. 02.01.2011]

 (71) Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse väljastab Veeteede Amet.
[RT I, 30.05.2013, 4 - jõust. 09.06.2013]

 (8) Väikelaevajuhi tunnistuse või selle duplikaadi väljastamise ning väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu.
[RT I, 30.05.2013, 4 - jõust. 09.06.2013]

§ 391.  Jeti kasutamise nõuded

 (1) Jetti võib juhtida vähemalt 15 aasta vanune isik, kellel on jetijuhi tunnistus või kellel on väikelaeva juhtimise õigus. Jetijuhi tunnistuse väljastab liiklusregistri volitatud töötleja.
[RT I, 22.12.2010, 1 - jõust. 02.01.2011]

 (11) Jetijuhi tunnistust ei nõuta isikult spordialaliidu poolt vastavalt märgistatud võistlus- või treeningjeti juhtimisel võistluse või treeningu ajal, kui spordialaliit on talle väljastanud võistluslitsentsi, milles peavad sisalduma vähemalt võistluslitsentsi number, isiku nimi, isikukood, spordiklubi nimi ja registrikood.
[RT I, 22.12.2010, 1 - jõust. 02.01.2011]

 (12) Alla 15-aastasel isikul ei pea olema jetijuhi tunnistust spordialaliidu poolt vastavalt märgistatud võistlus- või treeningjeti juhtimiseks võistluse või treeningu ajal, kui ta teeb seda seadusliku esindaja nõusolekul ja spordialaliit on talle väljastanud litsentsi.
[RT I, 22.12.2010, 1 - jõust. 02.01.2011]

 (2) Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I 2005, 31, 229 - jõust. 03.06.2005]

 (3) Jetijuhi tunnistuse või selle duplikaadi väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu.
[RT I, 22.12.2010, 1 - jõust. 02.01.2011]

0 comments

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published